Các đơn vị hành chính:

Huyện Ba Chẽ:

(Gồm 7 xã và 1 Thị trấn)

1. Thị trấn Ba Chẽ

5. Xã Thanh Lâm

2. Xã Lương Mông

6. Xã Thanh Sơn

3. Xã Minh Cầm

7. Xã Nam Sơn

4. Xã Đạp Thanh

8. Xã Đồn Đạc

 


Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

1. Thị trấn:  

 Trụ sở Thị trấn Ba Chẽ

Email: ubndthitranbache@quangninh.gov.vn

 


Ông Bùi Văn Lưu: 

Bí thư Đảng uỷ.
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng: 
Số điện thoại di động:     
E-mail: buivanluu_ubndbc@quangninh.gov.vn

 

Ông Hoàng Văn Pẩu

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     

1Untitled - 2   copy 2.jpg

Ông Chu Văn Phòng

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND.
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     

IMG_00010 (2).JPG

Bà Hà Thị Lưu

Phó Chủ tịch HĐND.
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      

 

Ông Mai Ngọc Ninh

Phó Chủ tịch UBND. 
Số điện thoại văn phòng: 0333.790.751
Số điện thoại di động:      0942.940.831

1Untitled -2 copy 2.jpg

Ông Nịnh Văn Tày

Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      

 

 

 

 

 

 


 

2. Xã Lương Mông:

Trụ sở xã Lương Mông 

Email: ubndxaluongmong@quangninh.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thái Phong: 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Số điện thoại văn phòng:  033.3791.202
Số điện thoại di động:      0945.005.468

 Phong.JPG

Ông Hoàng Trung Kiên: 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Năm sinh: 1978.
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế QD
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     0985.052.639
E-mail: 
     

Ông Vi Văn Hoan: 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      01257.259.563

 Vi Hoan.JPG

Ông Vi Văn Diễn: 

Phó Chủ tịch HĐND. 
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     

 Vi Dien.JPG

Ông Triệu Văn Tài: 

Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại văn phòng:  033.3791.203
Số điện thoại di động:     

 

 

 

 

3. Xã Minh Cầm:

 

Trụ sở xã Minh Cầm

Email: ubndxaminhcam@quangninh.gov.vn

 

Ông Nguyễn Công Thận

Bí Thư Đảng ủy
Năm sinh: 1967.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 0333.791.302
Số điện thoại di động:     01697.262.067

Ông Đặng Văn Ngân

Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND 
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      0915.771.695

 

Ông Vi Đức Sinh

Chủ tịch HĐND. 
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      0914.802.055

Vi Sinh.JPG

Ông Lộc Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND. 
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     

Loc Chung.JPG

Ông Bàn Văn Ba

Phó Chủ tịch UBND. 
Số điện thoại văn phòng:  033.3790.401
Số điện thoại di động:      01699.008.322

Ban Ba.JPG

 

 

 

4. Xã Đạp Thanh:

 Trụ sở xã Đạp Thanh

Email: ubndxadapthanh@quangninh.gov.vn

Ông Khúc Minh Tề

Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.428
Số điện thoại di động:      0944.019.860 

1Untitled -25copy.jpg 

 

 

Ông Hà Trung Hiệp:

Phó Bí thư Đảng ủy.
Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Số điện thoại văn phòng: 
Số điện thoại di động:      0915.771.689
E-mail: hatrunghiep@quangninh.gov.vn

Ông Trần Văn Trình

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND. 
Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.429
Số điện thoại di động:      0948.414.496

1b (3x4).jpg

Ông Trần Văn Tư

Phó Chủ tịch HĐND
Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.481
Số điện thoại di động:      01643.749.655

Ông Hoàng Văn Huấn:

Phó Chủ tịch UBND. 
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     01672.750.799


 

 

 

5. Xã Thanh Lâm:

 Trụ sở xã Thanh Lâm

Email: ubndxathanhlam@quangninh.gov.vn

 

Ông: Hoàng Ngọc Quyền

Bí Thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND. 

Sinh năm: 1968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp   
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.209
ĐTDĐ:
Email: 

   

 


 


Bà Lan Thị Vân:

Phó Bí Thư Thường trực Đảng uỷ. 
Sinh năm: 1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.209
Số điện thoại di động:      0944.022.330


Ông Trần Văn Và

Chủ tịch HĐND
Sinh năm: 1962
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chính trị
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.219
Số điện thoại di động:      0946.097.765

 

Ông La Xuân Thế

Phó Chủ tịch HĐND
Sinh năm: 1968
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.219
Số điện thoại di động:      01257.782.891

 

Ông Trần Văn Lộc: 

Phó Chủ tịch UBND. 
Sinh năm: 1962
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.204
Số điện thoại di động:      01686.148.110

 

 


 

6. Xã Thanh Sơn:

 Trụ sở xã Thanh Sơn

 

Email: ubndxathanhson@quangninh.gov.vn

 

Ông Phạm Văn Tâm

Bí Thư Đảng ủy
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.142
Số điện thoại di động:      
0914.802.058

Pham Tam.JPG

Ông Lã Thanh Chương

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND. 
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.143
Số điện thoại di động:     
01248.010.010

Ông Nịnh A Làu

Chủ tịch HĐND
Năm sinh: 1959
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.025
Số điện thoại di động:     
01664.816.348

Ông Nịnh Văn Năm

Phó Chủ tịch HĐND 
Năm sinh: 1976
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:     
0912.530.508

Ông Chíu Sinh Phượng

Phó Chủ tịch UBND 
Năm sinh: 1978
Số điện thoại văn phòng:  0333.790.068
Số điện thoại di động:     
0942.982.274

 

  

7. Xã Nam Sơn:

Trụ sở xã Nam Sơn 

 Email: ubndxanamson@quangninh.gov.vn

 

Ông Hoàng Trường Sơn

Bí thư Đảng uỷ.
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.342
Số điện thoại di động:      0915.697.996

Hoang Son.JPG

Ông Đặng Văn Sáu:

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.246
Số điện thoại di động:      0912.530.476

Dang Sau.JPG


Ông Hoàng Minh Đức

Chủ tịch HĐND. 
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.743
Số điện thoại di động:      0912.530.260

 


Ông Lý Văn Ba

Phó Chủ tịch HĐND
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.743
Số điện thoại di động:      01685.715.376

 


Ông Lý Văn Xuân

Phó Chủ tịch UBND. 
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.246
Số điện thoại di động:     

 

 

 

 

8. Xã Đồn Đạc:

Trụ sở xã Đồn Đạc 

Email: ubndxadondac@quangninh.gov.vn

Ông Đào Đình Chùy

Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.401
Số điện thoại di động:      0915.345.797

Email: daodinhchuy@quangninh.gov.vn

7.jpg

   

Ông Triệu Đức Phượng

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND.
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.584
Số điện thoại di động:      0949.919.264

Email:

IMG_00010 (4).JPG

Ông Phạm Thế Hiền

Phó Chủ tịch HĐND.
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      
0975.301.210
Email:

Ông Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND.
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:      01644.625.504
Email:

 

Ông Hà Văn Ba

Phó Chủ tịch UBND.
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động:  
  01238.734.082
Email: