CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu I, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:         0333. 888. 233

Fax:                  0333. 888. 039

E-mail:              bache.qnh@moj.gov.vn

                                cctha.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

 

Đồng chí: Khúc Văn Phòng 

Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 233

Số điện thoại di động:       0943. 513. 422

Email: phongkv.qnh@moj.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Trang 

Phó chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 233

Số điện thoại di động:      01665. 959. 637

Email: trangpt.qnh@moj.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vũ Đông Giang  

Phó chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 233

Số điện thoại di động:      0975.281.082

Email: giangvd.qnh@moj.gov.vn