CÔNG AN HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Công an huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu I, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 314  

E-mail:              congan.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

Đại tá: Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 314

Số điện thoại di động:        

 


 

Thượng tá: Đinh Văn Khuyến

Phó trưởng Công an huyện

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 387

Số điện thoại di động:      

 

 

 

Thượng tá: Nguyễn Trung Tuấn

Phó trưởng Công an huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động:      

 

 

 

Thượng tá: Hà Việt Hưng

Phó trưởng Công an huyện

 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: