BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        0333. 888. 237

Fax:                 0333. 888. 731

E-mail:              bantg.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng ban Tuyên giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333.888.237

Số điện thoại di động: 0918. 942. 854

Email: lexuanmui@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Phương Dung  

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333.888.237

Số điện thoại di động:      0915. 049. 048

Email: nguyenphuongdung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trịnh Xuân Tư

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333.888.237

Số điện thoại di động: 0984. 396. 888

Email: