BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa chỉ:           Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:      0203 3888 259

Email:              bantc.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Trưởng ban Tổ chức

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Thạc sĩ Lịch sử Đảng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0949 928 668

Email: buivanluu.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Hữu Thái

Phó Trưởng ban Tổ chức

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0912 138 679

Email: nguyenhuuthai@quangninh.gov.vn


 Đồng chí: Đào Đình Chùy

Phó Trưởng ban Tổ chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0915 345 797

Email: daodinhchuy@quangninh.gov.vn