DANH SÁCH   

Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX,

(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

Trưởng ban Pháp chế

Ông: Nguyễn Thái Phong

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 881

Số điện thoại di động:  0945 005 468

Email: nguyenthaiphong@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng ban Pháp chế

Bà: Nguyễn Thị Hương

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 204

Số điện thoại di động: 0948 103 644

Email: 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN PHÁP CHẾ

 

 

Ông: Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh


Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 428

Số điện thoại di động: 0944 019 860

Email:

 

Ông: Nguyễn Huy Toàn

Bí thư Huyện Đoàn


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 236

Số điện thoại di động: 01687 636 113

Email: nguyenhuytoan1982@gmail.com

 

Bà: Nịnh Thị Hảo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 227

Số điện thoại di động: 0943 735 992

Email: ninhthihao77@gmail.com