DANH SÁCH

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX

(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

       

 


Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Ông: Bùi Văn Lưu

UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy


Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Thạc sĩ Lịch sử Đảng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 259

Số điện thoại di động: 0949 928 6668

Email: buivanluu.bc@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Ông: Nguyễn Thái Hùng

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 204

Số điện thoại di động: 0912 545 152

Email:  

  

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

   

 

Bà: Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện


Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 207

Số điện thoại di động:      0912 900 109

Email: hoangoanh.bache@gmail.com

 

Ông: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

Trình độ chuyên môn: 1961

Trình độ lý luận chính trị: Đại học Nông nghiệp

Số điện thoại văn phòng: Cao cấp

Số điện thoại di động: 02033 888 262

Email: vuongquangninhbc@gmail.com

Ông: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 791 202

Số điện thoại di động: 0914 664 616

Email: ngoctung1982@gmail.com