BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Ban Dân vận Huyện ủy huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:         02033 888 949

Fax:                   0333. 888. 731

Email:              bandv.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 359

Số điện thoại di động:       0947 080 268

Email:


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 949

Số điện thoại di động: 0915 501 386

Email: nguyenkhanh1970@gmail.com


Đồng chí: Phạm Văn Tâm

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 949

Số điện thoại di động:      0965219196

E-mail: phamvantam@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Đặng Ngọc Thắng

Nhân viên Ban Dân vận Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 949

Số điện thoại di động:

Email: ngocthangns@gmail.com