BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
HUYỆN BA CHẼ 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện

Địa chỉ:             Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0203 3790 648

Fax:                  0203 3790 648

Email:             bqlrph.bc@quangninh.gov.vn      

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


 

Đồng chí: Đàm Quang Thành

Giám đốc BQL Rừng phòng hộ

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:      0949 913 929

Email: damquangthanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vắn A Lộc 

Phó giám đốc BQL Rừng phòng hộ

Năm sinh:  1971

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan:      0203 3790 468

Điện thoại di động:       0914 881 656

Email:  saubc.qn@gmail.com