BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VIỆT - ĐỨC

 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Ban quản lý Dự án trồng rừng Việt - Đức

Địa chỉ:             Khu III, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       0333. 790.  811

Fax:                 0333. 790.  811

E-mail:           

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai

Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0333.888.305

Điện thoại di động: 0987.395.509   

Email: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn

Email2: nguyenthithuymainn@gmail.com