BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Ban quản lý Dự án công trình huyện

Địa chỉ:           Số 354 đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033 888 150  

Fax:                 02033 888 150  

Email:             bqldact.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

Đồng chí: Khiếu Anh Tú

Giám đốc BQL Dự án công trình huyện

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 386

Số điện thoại di động:      0912 545 145

Email khieuanhtu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Cung

Phó giám đốc BQL Dự án công trình huyện

Năm sinh: 1957

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 888 150

Điện thoại di động:  01696 605 366

Email: nguyenvancungqlda@gmail.com

 

 

Đồng chí: Trần Trọng Tường

Phó giám đốc BQL Dự án công trình huyện

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 888 150

Điện thoại di động: 0917 294 107

Email: trantrongtuong@quangninh.gov.vn