ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:       02033 888 260

Fax:                 02033 888 731

E-mail:             ubkt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

      

Đồng chí: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

E-mail: vuthithom63@gmail.com


Đồng chí: Phạm Văn Vượng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

E-mail:

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Đông

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email:

  

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hòa 

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0989 062 466

Email: nguyenngochoa123@gmail.com