PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

HUYỆN BA CHẼ

 

   

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 109

Fax:                 0333. 888. 205

E-mail:           phongvhtt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:


Đồng chí: Hoàng Trường Sơn 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao; Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333.888.109

Số điện thoại di động: 0915.697.996

Email: hoangtruongsonbc@gmail.com

 

 

Đồng chí: Vi Văn Dũng  

Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  0333. 790. 830

Số điện thoại di động:       0942. 905. 568

Email: vivandung@quangninh.gov.vn

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:  

3.1. Chức năng: 

- Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn.

- Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

3.2. Nhiệm vụ: 

- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triẻn thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông,

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện, dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập TDTT; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng GĐVH, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá...

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.