DANH SÁCH

Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NĐQ-HĐND,

ngày 01/7/2016 của HĐND huyện Ba Chẽ)

 

 

I. TỔ LƯƠNG MÔNG: 03 đại biểu

1. Ông: Hà Ngọc Tùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông - Tổ trưởng.

2. Ông: Vi Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện - Tổ phó.

3. Ông: Nguyễn Thái Phong - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

II. TỔ MINH CẦM: 03 đại biểu

1. Ông: Bàn Văn Ba - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Minh Cầm - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Tổ phó.

3. Ông: Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. 

III. TỔ ĐẠP THANH: 04 đại biểu

1. Ông: Khúc Minh Tề - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Huy Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn TNCSHCM - Tổ phó.

3. Bà: Nịnh Thị Hảo - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.

4. Bà: Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện. 

IV. TỔ THANH LÂM: 03 đại biểu

1. Ông: Hoàng Văn Thắng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm - Tổ trưởng.

2. Ông: Nịnh Quốc Hoàn - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - KH - Tổ phó.

3. Ông: Bùi Văn Lưu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. 

V. TỔ THANH SƠN: 03 đại biểu

1. Ông: Khúc Thanh Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Nguyễn Thị Hương - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Tổ phó.

3.  Ông: Vũ Minh Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

VI. TỔ ĐỒN ĐẠC: 05 đại biểu

1. Ông: Trần Văn Dũng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc - Tổ trưởng.

2. Ông: Hoàng Văn Phượng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Tổ phó.

3. Ông: Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

4. Bà: Hoàng Thị Oanh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện.

5. Bà: Hoàng Thị Mai - Kế toán xã Nam Sơn. 

VII. TỔ NAM SƠN: 04 đại biểu

1. Ông: Vi Thanh Vinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Phạm Thị Hằng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và ĐT huyện - Tổ phó.

3. Bà: Đinh Thị Vỹ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Ông: Vương Quang Ninh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

VIII. TỔ THỊ TRẤN: 05 đại biểu

1. Ông: Đồng Nguyên Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thái Hùng - Phó trưởng Ban Kinh tế - XH, HĐND huyện - Tổ phó.

3. Ông: Nguyễn Công Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

4. Ông: Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy.

5. Bà: Triệu Thị Nguyệt - Văn phòng UBND Thị trấn.