Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1156

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Nghị quyết HĐND huyện

Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhập các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 11/7/2017)

23/12/2016 10:00:00 SA

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhập các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX. Để tải các Nghị quyết về máy tính, chọn Nghị quyết cần tải: 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 về việc thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về nhiệm vụ pháp triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc thông qua đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện. 

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2016 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/11/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2017; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc thông qua Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc ban hành nội dung Kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Thông qua Đề án bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020.

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Thông qua Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2017.

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về việc thông qua danh mục sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về thông qua việc mở rộng quy mô và bổ sung danh mục sản phẩm vào Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.Thanh SơnCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn