Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1290

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Chuyên mục cải cách thủ tục hành chính

6. Kết quả giải quyết TTHC áp dụng chữ ký số

06/08/2015 11:00:00 SA

 

STT

Số TTHC

Tên thủ tục

 

Công dân,  doanh nghiệp

Kết quả

1

22I800007

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đinh Thị Mai

 

2

22I800029

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lê Thị Bẩy

 

3

22I800037

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nguyễn Thị Luyện

 

4

22I800291

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nguyễn Thị Tám

 

 5

22I800648

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Văn Dũng 

 

 6

22I800651

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Văn Tương

 

7

22I800685

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mỹ Lệ

 

8

22I800686

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lương Thị Hợi

 

9

22I800699

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chíu Sinh Minh

 

10

22I800700

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Văn Coỏng

 

11

22I800701

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lã Văn Tuấn

 

12

22I800702

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nguyễn Thị Thủy

 

13

22I800703

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mông Thị Lan

 

14

22I800704

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nịnh Văn Chắn

 

15

22I800706

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Ân Văn Thành

 

16

22I800707

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đinh Văn Vạn

 

17

22I800710

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đỗ Thị Vuốt

 

18

22I800711

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phan Thị Hạnh

 

19

22I800712

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trần Văn Vi (Vỷ)

 

20

22I800713

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đào Thị Hưng

 

21

04/2016/XNTH

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Linh Thị Phương

 

22

05/2016/XNTH

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Hoàng Quốc Việt

 

23

06/2016/XNTH

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Vũ Thị Suốt

 

24

07/2016/XNTH

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Lã Thị Chung

 

25

16/GPXD

Giấy phép xây dựng tạm

Hoàng Thị Anh

 

26

92/KTHT

Giấy phép xây dựng cải tạo, sữa chữa nhà ở

Nguyễn Thị Xá

 

27

01/GCN

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chời điển tử công cộng

Nịnh Văn Tắc

 

28

 16/2016/XNTH-KTHT

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Nguyễn Thị Vân


29

 18/2016/XNTH-KTHT

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Hoàng Thị Thu Thủy


30

24/GPXD-UBND

Giấy phép xây dựng

Lê Minh Hà

 

31

 25/GPXD-UBND

Giấy phép xây dựng

Nguyễn Văn Phượng


 32

 1729/QĐ-UBND

Trợ cấp mai táng phí

Phoong Văn Sáng


 33

 1730/QĐ-UBND 

Trợ cấp xã hội thường xuyên đối với Người cao tuổi

Nguyễn Thị Tích


 34

1731/QĐ-UBND

Trợ cấp xã hội thường xuyên đối với Người cao tuổi

Bàn Thị Hai


 35

1732/QĐ-UBND 

Trợ cấp xã hội thường xuyên đối với Người cao tuổi

Lý Văn Minh


36 22I8000226

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Thị Hằng
37 22I8000717

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lý Văn Hòa
38
22I8000718

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Thị Hiệp
39 22I8000726

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hoàng Thị Tư
40 22I8000727

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nguyễn Hường
41 22I8000728

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chương Văn Liên
42 34

Chứng thực

Nguyễn Thị Thu Hiền
43 05/XĐLDT Xác định lại dân tộc
Lý Thái Hà
44 05/XNKTATTP

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Hoàng Đình Thỏa
45 10/XNKTATTP

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngô Văn Chung
46  22I8000303

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mai Thị Thu  
 47 25/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Bùi Thị Hồng
 48 30/GPXD-UBND  Giấy phép xây dựng  Nguyễn Ngọc Minh
 49 31/GPXD-UBND  Giấy phép xây dựng  Hoàng Văn Vàng  
50 22I8000240  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Trần Thị Thoa
 51  22I8000240    Phạm Thị Vân
52  02/GCN   Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Phạm Trung Kiên  
53   15/XNKTATTP-PYT  Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  Nguyễn Thị Liên  
54  18/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  Dương Văn Anh  
55  02/2016/ATTP-CNĐK  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  Đặng Văn Dương  
 56  01/2016/ATTP-CNĐK  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đinh Văn Bình  
 57 11/XNKTATTP-PYT  Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  Trần Thị Phùng  
58 14/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Hoàng Thị Hằng  
 59 19/2016/XNTH-KTHT
 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phạm Văn Nhương  
 60  23/2016/XNTH-KTHT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Lương Văn Chiến
 61   26/2016/XNTH-KTHT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Trần Văn Định  
62
27/GPSC  Giấy phép sữa chữa, cải tạo nhà ở  Lương Văn Khang  
 63  28/GPSC  Giấy phép sữa chữa, cải tạo nhà ở  Vũ Minh Đức  
 64 22I8000774  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Biền  
65  22I8000773  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Lừu  
 66 21/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  Hoàng Thị Nhâm  
 67  22I8000487   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phạm Thị Thiện  
 68 35/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phạm Thị Lư  

69

  36/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Nguyễn Thị Biền  
 70 37/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phạm Văn Hạnh  
 71 29/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Nguyễn Thị Dự
 
 72 30/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Nguyễn Thị Chính  
 73 31/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Vi Văn Bảo  
 74 32/2016/XNTH-KTHT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phạm Thị Hương  
 75  33/2016/XNTH-KTHT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Đàm Thị Ươm
 76 34/2016/XNTH-KTHT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phạm Thị Lành
 77 28/2016/XNTH-KTHT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Hà Văn Nam
 78 22/XNKTATTP-PYT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Trần Thị Phùng

 

79

20/XNKTATTP-PYT  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Phương Bạch Tuyết
 80 1739/QĐ-UBND  Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng
 Triệu Mộc Miên
 81  22I8000777  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nịnh Văn Quý
82   22I8000778  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Hoàng Thị Bắc  
83   22I8000781  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Trần Văn Dũng  
84   22I8000206  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đào Thị Hải  
85   22I8000780  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nịnh Văn Làu
86   22I8000782  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Triệu Thị Nga  
87  22I8000779  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đinh Trọng Hiếu
88  22I8000635  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Mễ Quốc Chiến  
89 1733/QĐ-UBND  Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Nịnh Văn Lộc  
90  1734/QĐ-UBND   Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Lý Văn Lâm  
91   1735/QĐ-UBND  Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Chu Văn Hải
92    1736/QĐ-UBND  Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Chu Thị Xinh
 93  1737/QĐ-UBND  Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Mè Thị Nhị
 94   1738/QĐ-UBND   Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Vy Văn Làu
 95  1740/QĐ-UBND   Quyết định về việc trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng  Nịnh Thị Trang
 96   1740/QĐ-UBND   Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 Hoàng Văn Đường
 97  1742/QĐ-UBND  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng  Triệu Văn Tú
98   1746/QĐ-UBND  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí hõa thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên, Thành phố Cẩm Phả  Hoàng Thị Thanh Hà  
99 29/GPXD Giấy phép xây dựng  Phạm văn Hãnh  
100  22I8000273  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Bùi Thị Mai
101   22I8000739  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đỗ Thị Khánh
102   22I8000377  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Lương Văn Chiến
103   22I8000416  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đặng Quang Khải
104   22I8000643  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Hoàng Thị Minh Xuyến
105   22I8000723  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Vi Văn Đức
106   22I8000735  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đặng Văn May
107   22I8000736  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nguyễn Tiến Cường
108   22I8000737  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Trần Thị Hiệp
109   22I8000740  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nịnh Văn Đáng
110   22I8000741  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  La Văn Soái
111   22I8000746   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Vũ Tuấn Đạt
112   22I8000738   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Dương Văn Anh
113   22I8000734   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đặng Văn Bảo
114   22I8000747   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Phương Bạch Tuyết
115    22I8000772    Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Chính
116     22I8000770  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Phạm Thị Hương
117    22I8000771  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Du
118 12/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Nguyễn Văn Phát
119  13/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Đàm Ngọc Thanh
120  14/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Đặng Văn Dương
121  17/XNKTATTP-PYT   Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Ngô Thị Quyên
122 19/XNKTATTP-PYT Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Hoàng Thị Bình
123 22I8000786  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  An Thị Khung
 124  22I8000785 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Bùi Thị Dậy  
 125  22I8000800 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Bùi Thị Miền  
 126  22I8000793 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Chu Thị Hoàng
 127   22I8000810 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Chương văn Dương  
 128   22I8000808  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  Đàm Quang Mạnh

 
Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn