Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1170

Đã truy cập :

91547762
Cơ quan cục thuế

1. BAN LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH:

 

 

 

Tran Van Ninh.PNG

 

Ông: Trần Văn Ninh

Chức vụ: Cục trưởng

Địa chỉ Email: tvninh.qni@gdt.gov.vn

Mai Chiến Thắng.jpg

 

Nguyen Thuy Huong.PNG

Ông: Mai Chiến Thắng

Chức vụ: Phó cục trưởng

Địa chỉ Email: mcthang.qni@gdt.gov.vn

 

 Bà: Nguyễn Thuý Hương

Chức vụ: Phó cục trưởng

Địa chỉ Email: nthuong.qni@gdt.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Bột

Chức vụ: Phó cục trưởng

Địa chỉ Email: nvbot.qni@gdt.gov.vn

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:

 

 

 

 

Nguyen Thi Thanh thuy.PNG

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: nttthuy.qni@gdt.gov.vn

 

 

Nguyen Ngoc Luong.PNG

Pham Viet Hong.PNG

 

 

Ông: Nguyễn Ngọc Lương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: nnluong.qni@gdt.gov.vn

Ông:Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Địa chỉ Email: pvhong.qni@gdt.gov.vn

 

3. PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NNT:

 

 

 

  

Ông: Hoàng Văn Mạnh

Chức vụ:Trưởng phòng

Địa chỉ Email: hvmanh.qni@gdt.gov.vn

Trinh Huong Tra.PNG

Bà: Trịnh Thị Hương Trà

Chức vụ: P trưởng phòng

Địa chỉ Email: tthtra.qni@gdt.gov.vn

Ông: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: tthai.qni@gdt.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Kim Thư

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: ntkthu.qni@gdt.gov.vn

4. PHÒNG KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ:

 

 

 

Bà: Hàn Thị Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: hthong.qni@gdt.gov.vn

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Chức vụ: P trưởng phòng

Địa chỉ Email: nxdung.qni@gdt.gov.vn

Bà: Trần Bích Ngà

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: tbnga.qni@gdt.gov.vn

Ông: Đào Thuỵ Hưng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: dthung.qni@gdt.gov.vn

5. PHÒNG QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ:

 

Nguyen Thinh Truong.PNG

Ông: Nguyễn Thịnh Trường

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: nttruong.qni@gdt.gov.vn

 

Do Thi Hong.PNG

Le Cong Dung.PNG

 

Bà: Đỗ Thị Hồng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: dthong.qni@gdt.gov.vn

Ông: Lê Công Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: lcdung.qni@gdt.gov.vn

6.PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 1:

Ông: Trần Trung Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: tthoang.qni@gdt.gov.vn

 

 

Ông: Trần Hải Sơn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

thson.qni@gdt.gov.vn

Ông: Hoàng Văn Phong

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

                     hvphong.qni@gdt.gov.v

 

 

Bà: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: pthuyen.qni@gdt.gov.vn

Ông: Vũ Hoài Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

vhthanh.qni@gdt.gov.vn

7.PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 2:

Ông: Bùi Chí Tình

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: bctinh.qni@gdt.gov.vn

 

 

            Bà: Lục Thị Hồng Trang

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: lthtrang.qni@gdt.gov.vn

                      Ông: Bùi Xuân Hòa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:bxhoa.qni@gdt.gov.vn

 

 

Ông: Quách Mạnh Đảo

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: qmdao.qni@gdt.gov.vn

Ông: Hoàng Thọ Việt

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: htviet.qni@gdt.gov.vn

8. PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3:

 

 

 

Bui Thi Ha.PNG

 

Bà: Bùi Thị Hà

Chức vụ:Trưởng phòng

Địa chỉ Email: btha.qni@gdt.gov.vn

NGuyen Van Thiep.PNG

Phung The Dung.PNG

Ồng: Nguyễn Văn Thiệp

Chức vụ: P trưởng phòng

Địa chỉ Email:
nvthiep.qni@gdt.gov.vn

 Ồng: Vũ Văn Công

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: vvcong.qni@gdt.gov.vn

Ông: Phùng Thế Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

ptdung.qni@gdt.gov.vn

 

 

9.PHONG THANH TRA THU S 1:

 

Ông: Nguyễn Hải Đăng

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: nhdang.qni@gdt.gov.vn

 

 

Ồng: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: nqhung.qni@gdt.gov.vn

Bà: Phạm Thị Kim Liên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: ptklien.qni@gdt.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: nvhung.qni@gdt.gov.vn

10.PHONG THANH TRA THUẾ SỐ 2:

Ông: Nguyễn Thế Thiện

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: ntthien.qni@gdt.gov.vn

 

 

                  Ông: Vũ Bắc Long

Chức vụ: P trưởng phòng

Địa chỉ Email: vblong.qni@gdt.gov.vn

                   

Bà: Hà Thị Bình Yên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: htbyen.qni@gdt.gov.vn

          

 

 

Ông: Trương Công Hiếu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: tchieu.qni@gdt.gov.vn


Ồng: Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: nvnam.qni@gdt.gov.vn

 

 

 

 

11.PHONG THNV-DỰ TOÁN:

Vu Viet Tuan.PNG

 

Ông: Vũ Việt Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: vvtuan.qni@gdt.gov.vn

Vo thi Thu Hang.PNG

 

 

Ông: Lê Quyết Thắng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: lqthang.qni@gdt.gov.vn

Bà: Võ Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

vthang.qni@gdt.gov

Ông: Trần Văn Tĩnh

Chức vụ:Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: tvtinh.qni@gdt.gov.vn

 
 
 
     
     
 
 

12. PHÒNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

 

Nguyen Thi Minh.PNG

Bà: Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: ntminh.qni@gdt.gov.vn

 

 

Bà: Hoàng Minh Thuý

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: hmthuy.qni@gdt.gov.vn

 

Ông: Trương Ngọc Huynh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

tnhuynh.qni@gdt.gov.vn

13. PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ:

 

 

 

  

Nguyen Huu Son.PNG

Bui Xuan Quang.PNG

Ông: Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ: P trưởng phòng

Địa chỉ Email: nhson.qni@gdt.gov.vn

Bà: Đỗ Thanh Mai

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: dtmai.qni@gdt.gov.vn

Ông: Bùi Xuân Quang

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

bxquang.qni@gdt.gov.vn

14. PHÒNG TIN HỌC:

 

 

Ngô Bá Đạt.jpg

Ông: Ngô Bá Đạt

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: nbdat.qni@gdt.gov.vn

 

Nguyen Thanh Cong.PNG

Nguyễn Văn Chung.jpg

 

Ông: Nguyễn Thành Công

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

ntcong.qni@gdt.gov.vn

 Ông: Nguyễn Văn Chung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

                         Địa chỉ Email:

nvchung.qni@gdt.gov.vn

15. PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TÀI VỤ - ẤN CHỈ:

 

 

 

 

Nguyen Thi Hai.PNG

Pham Thi Ngan.PNG

 

Bà: Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: nthai.qni@gdt.gov.vn

Bà: Phạm Thị Ngân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:ptngan.qni@gdt.gov.vn

 

Hoµng §øc Quý.jpg

 

 

Ông: Hoàng Đức Quý

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

hdquy.qni@gdt.gov.vn

 

16. PHÒNG QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT

 

 

 

Tran Van Luong.PNG

Ông: Trần Văn Lương

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ Email: tvluong.qni@gdt.gov.vn

 

 

Ông: Lê Văn Tiến

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email: lvtien.qni@gdt.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Minh Đang

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ Email:

nmdang.qni@gdt.gov.vn

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan cục thuế
 

1. BAN LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH:

 

 

 

Tran Van Ninh.PNG

 

Ông: Trần Văn Ninh

Chức vụ: Cục trưởng

Địa chỉ Email: tvninh.qni@gdt.gov.vn

Điện Thoại: 3 825 097

 

Mai Chiến Thắng.jpg

 

Nguyen Thuy Huong.PNG

Ông: Mai Chiến Thắng

Chức vụ: Phó cục trưởng

Địa chỉ Email: mcthang.qni@gdt.gov.vn

 Điện thoại: 3 829 932

 Bà: Nguyễn Thuý Hương

Chức vụ: Phó cục trưởng

 

Địa chỉ Email: nthuong.qni@gdt.gov.vn

Điện Thoại: 3 659 657

Ông: Nguyễn Văn Bột

Chức vụ: Phó cục trưởng

Địa chỉ Email:

nvbot.qni@gdt.gov.vn

Điện Thoại: 3 825 076

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Cục Thuế
Chịu trách nhiệm chính:
Địa chỉ:
Điện thoại: ; Fax: ; Email: ct@quangninh.gov.vn