Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Thông báo giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt (17/01/2017 3:41:39 CH)

Công văn số 287/UBND-QLĐĐ1 về việc thông báo giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01/2017 (17/01/2017 3:29:09 CH)

Văn bản số 327/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01/2017