Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hải Hà

Kết quả thanh tra công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với UBND huyện Hải Hà giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2016 (24/01/2017 9:52:14 SA)

Công văn 405/UBND-TD v/v kết quả thanh tra công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với UBND huyện Hải Hà giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2016

UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Đặng đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để giải quyết theo quy định (23/01/2017 3:59:02 CH)

Phiếu chuyển số 100/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Đặng đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để giải quyết theo quy định.