Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Đầm Hà

UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Thu Hà đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định (23/01/2017 4:16:17 CH)

 Phiếu chuyển số 102/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Thu Hà đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định.