Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Cô Tô

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô (03/02/2017 9:57:27 SA)

Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.