Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1613

Đã truy cập :

21755
Giới thiệu chung

 

1. Thông tin chung 
      Tên cơ quan  : Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
      Địa chỉ          : Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh 
      Điện thoại      : 033.833843 
      Fax                : 033.833700 
      E-mail            : vphdnd@quangninh.gov.vn

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn